Skoleåret 2020-2021

Aktiviteter og tidsplan

Vigtig information om aktiviteterne i efteråret 2020

Som mange af jer allerede har hørt, har vi besluttet at drosle gevaldigt ned for aktiviteterne i Alle elever… /Synlig Læring i indeværende efterår. Oveni de mange praktiske og logistiske udfordringer, I aktuelt står med pga. covid og smittetryk, skal I og jeres medarbejdere ikke samtidig føle, at der er attraktive faglige tilbud, I enten må opgive pga. manglende ressourcer eller tage imod uden reelt at have overskuddet til det.

Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke udskyder hele det fælles udviklingsforløb. I må meget gerne fortsætte udviklingen og arbejdet på egen skole – i det omfang det er muligt og giver mening. Det betyder også, at I selv tager stilling til fx igangværende og planlagte PLF-forløb, ekstern konsulentbistand osv. Alt skal selvfølgelig gennemføres under iagttagelse af de retningslinjer, der nu gælder i jeres respektive kommuner, men det tænker vi, at I selv kan vurdere.

Nedenfor følger en liste over aktiviteterne her i efteråret og det, vi gør:

 • Instruktøruddannelsen i dataanvendelse: Sidste kursusdag er nu gennemført for alle, og der ligger alene et tilbud om sparrings- og implementeringsmøder med enten Henrik Stockfleth eller Dorte Østergren. Disse møder kan I selvfølgelig aftale lokalt som I har behov og det giver mening – og så finder I ud af, hvordan det kan gøres, enten fysisk eller virtuelt afhængig af status på retningslinjer mv.
 • Fordybelsesmodul i lærer-elevrelationen og det fysiske læringsmiljø: Et nyt forløb skulle gå i gang torsdag d. 8. oktober. Dette forløb udskydes til foråret. I vil få nærmere besked, når vi ved mere. Vi overvejer stærkt at gentænke konceptet med inspiration fra flipped-learning, så der formodentlig bliver mindre fælles og mere direkte sparring med de teams og skoler, der deltager. Af samme grund vil deltagerne på det forløb, der ikke blev afsluttet i foråret 2020, også få tilbud om at deltage på et nyt forløb.
 • Fordybelsesmodul i Breakthrough: Et nyt forløb skulle starte 28. oktober. Vi ser på muligheder for at afholde forløbet i foråret 2021 i stedet. I får selvfølgelig besked, så snart vi ved mere.
 • Workshop for nye medarbejdere: Vi havde planlagt workshop for nye medarbejdere 2. december. Den rykkes også – men vi overvejer også aktuelt, om vi skal gentænke konceptet til noget mere lokalt, evt. også ud fra flipped-learning principper.
 • Workshop for vejledere (LIC), instruktører og frontløbere: Med afsæt i de ønsker, vi har hørt os til på møder med jer i foråret, har vi planlagt workshop-eftermiddage for vejledere (LIC), instruktører og frontløbere med dybde-faglige inputs, tips- og tricks til arbejdet med kollegers udvikling samt udbredelse og forankring på skolen. Alt sammen forestået af vores dygtige 3K instruktører. Det skyder vi også til foråret.
 • Praksisundersøgelsen: Det er næsten 2 år siden, vi gennemførte den sidste spørgeskemaundersøgelse af praksis blandt ledere, medarbejdere og elever. Derfor var det også planlagt, at der skulle gennemføres en ny fra december til januar. Den kommer vi også til at skyde. Vi ved endnu ikke til hvornår.
 • Ledelsesarrangement om kapacitetsopbygning: Det lederarrangement om kapacitetsopbygning, vi havde plan om at gennemføre i januar-februar bliver udskudt til senere og muligvis også gentænkt.
 • Skolebesøg: Her er der allerede truffet forskellige beslutninger i jeres kommuner, og der vil selvfølgelig være løbende dialog om, hvornår og hvordan besøg samt anden løbende dialog kan holdes.

NB: det aktuelle pilotforløb om lærerige samtaler for skoleledelser og forvaltningsfolk fortsætter – om end med visse ændringer, forlængelser osv. Den skræddersyede diplomuddannelse i læringsledelse kører også videre efter planen indtil videre. Dog kan der selvfølgelig komme justeringer afhængig af den generelle situation, ligesom det også er muligt, at studiegruppedage gennemføres virtuelt.

Når vi igen kan skrue op for aktiviteterne vil vi selvfølgelig have øje på ikke at klumpe for mange aktiviteter sammen for samme medarbejdergruppe. Derfor vil der også være aktiviteter, der rykkes længere ud i fremtiden end foråret 2021.

Hvis I har nogen spørgsmål eller behov for nuancer ift. dette, er I selvfølgelig meget velkommen til at tage fat i mig eller jeres KIC.

Mange hilsener

Trine Danø

Efterår 2020

Ledelse

Lærerige samtaler

I efteråret 2020 starter seks skoler, skolecheferne og udvalgte forvaltningskonsulenter på pilotforløbet i lærerige samtaler. 

Det er et praksisnært udviklingsforløb, hvor lederne med udgangspunkt i egen praksis træner deres kompetencer til at gennemføre lærerige samtaler med medarbejdere. Forløbet indebærer få fælles kursusaktiviteter, men hovedvægten er på sparring og træning i praksis i eget ledelsesteam og på egen skole.

Selvstændig ledelseskonsulent Malene Ringvad og Chefkonsulent hos KLK Per Møller Janniche står for forløbet.

De resterende skoler i kommunerne får mulighed for at påbegynde forløbet i december 2020 eller efter påske 2021.

Vi opfordrer til, at skoleledelserne allerede nu overvejer - eventuelt sammen med skolens KIC og/eller skolechef - hvornår det ville passe at påbegynde forløbet, og hvilket samtalefokus de kunne tænke sig.

Vi sender mere information om forløbet i løbet af efteråret.

Kontakt projektleder Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for mere information og tilmelding.

Instruktøruddannelse

Instruktøruddannelse i dataanvendelse

Corona-krisen ramte Danmark i marts, og derfor var vi nødsaget til at aflyse sidste kursusgang for langt de fleste deltagere på instruktøruddannelsen i dataanvendelse.

Der udbydes nu fire erstatningsdage, hvor skolerne kan tilmelde sine medarbejdere den dag, der passer bedst. Målgruppen for disse kursusdage er de medarbejdere og ledere, som har deltaget i kursusforløbet men ikke færdiggjort det. Dagene er:

 • 21/9-20 kl.8.30-15
  Glassalen (Birkerød)
 • 25/9-20 kl.8.30-15          
  Glassalen (Birkerød)   
 • 28/9-20 kl.8.30-15
  Lokale 1 (GPV) 
 • 1/10-20 kl.8.30-15
  Lokale 1 (GPV)   

Tryk på 'læs mere' for at gå direkte til tilmelding.

Fordybelsesmodul

Lærer-elev-rollen og det fysiske læringsmiljø

Skoleforsker Louise Klinge og Lene Jensby Lange fra Autens står igen for fordybelsesmodulet, der udforsker krydsfeltet imellem rum og relationer for at skabe nye læringsrum, -muligheder og –relationer.

Forløbet er identisk med tidligere forløb. Der kommer desuden endnu et forløb i foråret 2021.

Datoer for afholdelse:

 • 08/10-20      kl. 13-16 
 • 30/10-20      kl. 9-12 
 • 19/11-20      kl. 13-16 

Tryk på 'læs mere' for tilmelding og hør Louise og Lene fortælle om forløbet.

Tilmelding er åben.

 

Fordybelsesmodul

Break Through

Afdelingsleder Britt Jønstrup og pædagog Pergen Akrawi fra Holte Skole står i efteråret for endnu et forløb i Break Through - også kaldet "følg din nysgerrighed". Her får kursusdeltagerne konkrete redskaber til at igangsætte og understøtte læringsforløb, hvor eleverne følger og arbejder med egen nysgerrighed og selvvalgte projekter. 

Målet med forløbet er, at kursusdeltagerne kommer i gang med forløb på egen skole. Tovholderne fra Holte Skole vil indlede med oplæg og fortælle om egne erfaringer med henblik på at inspirere til og støtte deltagernes udvikling af egen praksis. Et væsentligt element på kursusgangene vil derfor være faciliterede drøftelser og fælles læring med udgangspunkt i de erfaringer, deltagerne selv gør sig undervejs.

Forløbet er identisk med det tidligere forløb.

Datoer for afholdelse:

 • 28/10-20    kl. 9-15
 • 18/1-21      kl. 8.30-12 
 • 8/3-21        kl. 8.30-12 

Tryk på 'læs mere' for tilmelding og hør Britt og Pergen fortælle om forløbet. 

Tilmelding er åben.

Arrangement

Workshop for nye medarbejdere

Workshoppen afholdes:

 • 2/12 kl. 12.30-16
  Bagsværd Skole.

Da sidste skoleårs workshop blev aflyst som følge af frygt for COVID-19, er denne workshop også for sidste års nyansatte medarbejdere.

Vi forsøger så vidt muligt at have samme program som det aflyste arrangement. Der vil derfor være fokus på praksisfortællinger, konkrete praksisredskaber og introduktioner til grundelementerne i udviklingsforløbet.

Deltagerne får det største udbytte af workshoppen, hvis de møder op med mere systematiserede indtryk og observationer fra egen skole. Derfor sender vi også i god tid forslag til observationer, man kan foretage, og spørgsmål, man kan stille kolleger som del af forberedelsen inden workshoppen.

Tilmelding er åben.

Forår 2021

Arrangement

Arrangement for ledere

I løbet af efteråret 2020 vil skoleledelserne i de tre kommuner blive inviteret til et fælles arrangement, hvor fokus er kapacitetsopbygning, erfaringsudveksling og sparring.

Vi forventer, at arrangementet afholdes en dag i perioden januar til marts 2021.

Vi giver besked, når der er fastlagt en dato og program for arrangementet.  

Fordybelsesmodul

Læringsstrategier

Med hjælp fra Dorthe Geisnæs fra Professionshøjskolen UCN lærer deltagerne, hvordan de kan stilladsere elevernes tilegnelse af metoder til at komme gennem læringsudfordringen, og hvordan de kan understøtte, at eleverne får kompetencerne til selv at regulere deres læreprocesser.

Der vil blive arbejdet med helt konkrete arbejdsmetoder og studieteknikker og med elevernes motivation og forståelse af sig selv og egne muligheder i læringsprocessen.

Tilmelding åbner i efteråret 2020. Vi giver nærmere besked herom.

Fordybelsesmodul

Systemisk opmærksomhed i børnehøjde

På fordybelsesmodulet om systemisk opmærksomhed i børnehøjde får du inspiration fra kolleger og elever fra Maglegårdsskolen i Gentofte. Her har man i en årrække arbejdet med systemiske tilgange til, hvordan vi helt fra de små klasser kan lære børnene at forstå sig selv og deres verden bedre, så de kan lære at træffe beslutninger, der både er gode for dem selv og bæredygtige for den større sammenhæng, de indgår i.

Der vil blive arbejdet med hvad systemisk opmærksomhed er, og hvordan vi kan bringe den i øjenhøjde med eleverne. Og så vil deltagerne både få inspiration til at didaktisere de systemiske værktøjer og metoder i konkrete læringsforløb og til at bruge systemiske forståelser og værktøjer til at samarbejde med børnene om at udvikle det sociale og mentale læringsmiljø.

Tilmelding åbner i efteråret 2020. Vi giver nærmere besked herom.

Fordybelsesmodul

Lærer-elev-rollen og det fysiske læringsmiljø

I foråret 2021 udbyder vi endnu et forløb i lærer-elev-rollen og det fysiske læringsmiljø.

Forløbet vil være identisk med tidligere forløb. 

Tilmelding åbner i efteråret 2020. Vi giver nærmere besked herom.

Hvordan søger vi 3K-midler?

Generelt

I udgangspunktet kan skolerne søge midler til tre typer forløb.

Rammerne er dog brede, så hvis I har et ønske om et specifikt forløb, I har svært ved at placere i en af de tre kasser, hjælper projektleder Trine Danø gerne med at tilpasse og udarbejde en ansøgning. 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skoleforløb

Et skoleforløb varetages af skolens egne instruktører med henblik på kompetenceudvikling hos kollegerne inden for SOLO-taksonomi, feedback eller dataanvendelse.

Skolen har mulighed for at få kompensation for den tid, instruktørerne bruger på at forberede og afholde skoleforløbet.

Herudover er der også mulighed for at modtage støtte og sparring fra en 3K-instruktør i forbindelse med skoleforløbet. Læs mere om det her.

Professionelle lærings-fællesskaber

Hvordan PLF-forløbet skal se ud, er op til skolen selv at tilrettelægge i samarbejde med en selvvalgt leverandør. Forløbet kan både være for udvalgte grupper (fx team på mellemtrinnet, udvalgte fagteams el. lign.) eller for alle medarbejdere.

Tilskuddet til skolen er afhængig af forløbets omfang og skolens størrelse. Gennemsnitligt er der tale om 60-70.000 kr. til den enkelte skole.

Ekstern konsulentbistand

Hver skole har mulighed for at søge 32.000 kr. (det dobbelte for Rudersdals sammenlagte skoler) til bistand fra en selvvalgt ekstern konsulent.

Rammerne for brugen af midlerne er brede. Der er således eksempler på, at nogle skoler har brugt midlerne til at formodne planlagte PLF-forløb, understøtte ledelsens arbejde med at implementere metoder og mind-set, og til at hyre konsulenter bag et fordybelsmodul til at give et intensivt kursus for alle skolens medarbejdere.