Fokusområde

Dataanvendelse

På denne side kan du finde inspiration til arbejdet med dataanvendelse og information om den gennemførte frontløber/instruktøruddannelse. Modulet i dataanvendelse blev gennemført i 2019-2020.

Systematisk indsamling af data kan bruges til både at følge elevernes læring og til at blive klogere på og kvalificere undervisningen. Data kan bruges til ikke blot at dokumentere elevernes læring og progression, men også til at give svar på, hvorfor eleverne præsterer og udvikler sig, som de gør, og derved blive klogere på egen undervisning. 


Instruktøruddannelse i dataanvendelse

Uddannelsen af instruktører i dataanvendelse skal give deltagerne en udvidet viden og kompetence i at tilvejebringe, prioritere, analysere og vurdere forskellige typer af data, og den skal desuden sætte dem i stand til at give kolleger viden og kompetencer til at:

  • Arbejde systematisk med deres virkning på elevernes læring og progression
  • Tilvejebringe, prioritere og – i samarbejde med kolleger i det professionelle læringsfællesskab – analysere forskellige typer af data til brug for planlægning og feedback på læringsforløb
  • Handle systematisk og relevant på data om elevernes læring og progression.

Instruktøruddannelsen skal også give deltagerne tips og gode ideer til, hvordan der på skolerne og i de enkelte teams kan udvikles hensigtsmæssige rutiner, der understøtter det systematiske arbejde med at genere data og viden om virkningen af undervisningen på elevernes læring og progression. Det er vigtigt, at data her ikke alene forstås som udsagn om elevernes færdigheder, men i ligeså høj grad handler om virkningen af de professionelles praksis, forskellige undervisnings- og læringsformer mv.

Målgruppen for uddannelsen

Målgruppen for uddannelsen er faglige vejledere og LIC´er, som allerede er godt inde i grundsubstansen i synlig læring. Der vil i uddannelsesforløbet blive arbejdet med koblinger til hhv. feedback, læringsmål og taksonomisk tænkning, men det er ikke en forudsætning, at deltagerne har gennemført uddannelsesforløb inden for disse emner.

Udover vejledere og LIC´er skal hver skole sende en repræsentant fra ledelsen, som arbejder sammen med sine medarbejdere om den udvikling på skolen, man ønsker at gennemføre parallelt med eller i forlængelse af instruktøruddannelsesforløbet. Lederne vil deltage med medarbejdere i to af uddannelsesdagene, og der vil herudover også blive gennemført et særligt pit-stop for ledere midtvejs i forløbet.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen består samlet set af fire uddannelsesdage, hvoraf lederne deltager i uddannelsesdag 1 og 4. På uddannelsesdag 2 og 3 bliver der mulighed for at tone sin læring inden for hhv. dansk/sprogfag, matematik eller naturfag. Udover de fagtonede uddannelsesdage vil der blive afholdt nogle mindre værksteder, hvor deltagerne i mindre grupper og med støtte fra en underviser arbejder med egne undervisningsnære data og forløb. Som afslutning på uddannelsesforløbet får hver skole tilbudt en sparrings- og implementeringssamtale på egen skole med fokus på fælles sprog og forståelse af systematisk analyse og refleksion over undervisningsdata på skolen samt det videre arbejde på skolen. Herudover vil der blive mulighed for at tilkøbe supplerende sparring rettet mod implementeringsopgaven, udviklingen af systematiske arbejdsformer, forberedelse af personalemøder om data mv.

 


Hvorfor skal vi arbejde med data?

Modulet om dataanvendelse skal give medarbejderne stærkere kompetencer til at anvende data meningsfuldt og systematisk i læringsforløb. Data skal her forstås som al data, der giver viden om børns læring og progression. 

"Eleverne har en oplevelse af, at det er motiverende for deres deltagelse, når de har indsigt i, hvordan de placerer sig i et fag (fx gennem karakterer eller anden skala) og modtager feedback fra læreren på, hvordan de udvikler sig"

Litteratur

Når data kommer på bordet - Ledelse med data, der giver mening 
Henrik Stockfleth Olsen, Hanne Marcher og Søren Buhl Hornskov.

Skolernes erfaringer med at anvende data 
Danmarks Evalueringsinstitut, 2016