Alle elever skal lære at lære mere

Projektbeskrivelse for fase 2

Her kan du hente projektbeskrivelsen for fase 2, og du kan også læse en kortere version her på siden.

Visionen om synligt lærende skoler

Den overordnede vision for Alle elever skal lære at lære mere er at udvikle synligt lærende skoler, hvor alle børn får styrket deres læringsprogression og lærer at lære mere. Fremtidens samfund og kompetencebehov er under fortsat forandring. Derfor er den bedste ballast, skolerne kan give deres elever, en stærk bevidsthed om og sprog for egne læreprocesser samt metoder og værktøjer til at lære mere.
Der er for det samlede udviklingsforløb formuleret fire mål for udviklingen af praksis, som hver især skal bidrage til realiseringen af synligt lærende skoler:

  • Den synligt lærende elev: Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen og hvordan de kommer derhen.
  • Feedback: Vi giver og modtager feedback på alle niveauer
  • Inspireret og passioneret undervisning: Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes progression.
  • Kend din virkning: Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elevernes progression.

Den overordnede strategi: Kapacitetsopbygning og understøttende kompetenceudvikling

Det grundlæggende formål med at fortsætte udviklingsforløbet i fase 2 er at understøtte udbredelse og uddybning af viden og kompetencer og igennem kapacitetsopbygning at forankre en synligt lærende praksis på skolerne. Dette for at forløse det store potentiale, der både for elever, medarbejdere og ledelse ligger i at etablere synligt lærende skoler. Både kommunerne og den enkelte skole skal kapacitetsopbygge i den forstand, at evnen til at arbejde videre med erhvervet viden og nye redskaber skal styrkes og at kulturen og organiseringen på skoler og i forvaltningen skal understøtte dette.

Som det fremgår, er visionen og de fire praksismål de samme som i fase 1. Derfor er der også en række aktiviteter og virkemidler, som fortsættes i fase 2.
Den afgørende forskel fra fase 1 til 2 er det systematiske fokus på forankring og kapacitetsopbygning samt at kompetenceudviklingen i endnu højere grad end i fase 1 forankres lokalt. Det er den enkelte skole, der med ledelsen i spidsen sætter kursen for, hvordan skolen arbejder henimod den fælles vision og de fire praksismål. Det betyder ikke bare, at der kan udfolde sig mindst 36 forskellige måder at bevæge sig hen mod de fælles mål, men også 36 forskellige versioner af, hvordan visionen om den synligt lærende skole tager sig ud i praksis. Det er et vilkår for de fleste udviklingsforløb af så stor og kompleks karakter. Forskellen er her, at der i styringen og organiseringen af fase 2 arbejdes åbent med denne præmis.

Aktiviteter i udviklingsforløbet

De aktiviteter, der sættes i værk i udviklingsforløbets fase 2 skal alle medvirke til at skabe forankring, uddybning og udbredelse af viden, kompetencer og praksis og til at understøtte skolernes opbygning af kapacitet som synligt lærende skoler.

Strategi og handleplan på den enkelte skole

Ved indgangen til fase 2 udarbejder den enkelte skole en handleplan for arbejdet med at udbrede, uddybe og forankre de grundlæggende elementer i en synligt lærende praksis. Handleplanen repræsenterer en fælles strategi, hvor skolen både prioriterer, hvilke elementer af det samlede forløb, der skal fokuseres på hvornår, hvilke indsatser der skal sættes i gang på skolen, hvorfor og hvordan der etableres tilstrækkeligt gode rammer for, at medarbejderne kan arbejde med forandring og forankring i praksis. Det er vigtigt, at handleplanen udarbejdes med en bred involvering af medarbejderne, og skolen kan i den forbindelse både trække på hjælp fra træn-trænere, den kommunale impact coach og ekstern konsulentstøtte og facilitering svarende til én dag pr. halve år.
Skolernes arbejde med handlingsplanen sker inden for en fælles ramme, og skolerne skal også i den sammenhæng prioritere, hvilke af tilbuddene om kompetenceudvikling, skolen vil benytte sig af, hvornår, og hvilke medarbejdere, der skal deltage i kompetenceudvikling.

Kurser for skoleledelser og synlig læringsteam

For at støtte skolernes ledelser i at udvikle en ledelsespraksis byggende på principperne om læringsledelse og elevcentreret ledelse gennemføres der en række kurser for skolernes ledelser og synlig lærings-team. Forløbet støtter lederne og ressourcepersonernes arbejde med at planlægge og medvirke til realiseringen af visionen om synligt lærende skoler, og det funderer desuden LIC´er mfl. i deres funktion som forandringsagenter og medledende i udviklingen på skolen. Temaerne for kurserne er læringssamtalen, distribueret ledelse og professionelle læringsfællesskaber, ledelse i praksisfeltet og databaseret ledelse. Imellem kurserne for ledelser og synlig læringsteam afholdes særlige workshops for lederne, der følger op på og leder frem mod de kommende fælles aktiviteter. Undervejs i forløbet støtter træn-trænerne op om planlægning og gennemførelse af praksisaktioner knyttet til kursernes indhold.Skolernes arbejde med handlingsplanen sker inden for en fælles ramme, og skolerne skal også i den sammenhæng prioritere, hvilke af tilbuddene om kompetenceudvikling, skolen vil benytte sig af, hvornår, og hvilke medarbejdere, der skal deltage i kompetenceudvikling.

Understøttende kompetenceudvikling i basismoduler og fordybelses

Til støtte for skolernes arbejde med at forandre og forankre en synligt lærende praksis tilbydes der understøttende kompetenceudvikling i form af basismoduler og fordybelsesmoduler henover den 2-3 årige periode, fase 2 løber. Basismodulerne repræsenterer den viden, som ved udgangen af fase 2 bør være udbredt og forankret på alle skolerne, mens fordybelsesmodulerne giver den enkelte skole mulighed for at fordybe sig yderligere i et felt knyttet til egen udvikling og interesse. Modulerne udbydes i vidt omfang igennem hele fase 2, så den enkelte skole har mulighed for at tilpasse deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteter med de fokusområder, der arbejdes med.

Der vil især i relation til basismodulerne være fokus på at styrke kapaciteten på den enkelte skole og i kommunen. Derfor vil der også blive arbejdet med flere niveauer, hvor nogle medarbejdere kan få kompetenceudvikling på et niveau, hvor de vil kunne give viden videre til kolleger og fungere som instruktører inden for et givet felt. På basismodulerne i SOLO taksonomi og feedback arbejdes der således med at uddanne frontløbere og instruktører, som senere forestår vidensdeling og egentlig uddannelse af kolleger på skolerne. Instruktørerne vil ligeledes fremadrettet kunne uddanne nye medarbejdere, der ansættes i de tre kommuner. På basismodulet om professionelle læringsfællesskaber arbejdes der på en anden måde med skræddersyede skoleforløb, hvor skolen, understøttet af den kommunale impact coach mfl., vælger en leverandør og et forløb, der passer til skolens udviklingsmål.
Fordybelsesmodulerne forventes gennemført på andre måder end den øvrige kompetenceudvikling. Der vil i høj grad være tale om læringslaboratorier og egentlig arbejdende workshops, hvor det konkrete indhold udvikles undervejs og med aktiv involvering af deltagerne. Dertil vil der – i lighed med den øvrige kompetenceudvikling – være løbende afprøvning og udvikling i praksis på egen skole.

Ovenstående er et uddrag fra projektbeskrivelsen. Du kan læse hele projektbeskrivelsen her.